Idésluss @AllAgeHub - en mötesplats för utveckling av välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Diarienummer
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Välfärd
Bidrag från Vinnova 3 983 500 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Göteborgsregionens kommunalförbund ska tillsammans med 12 kommuner, två science parks och aktörer inom akademi, näringsliv och civilsamhälle etablera en idésluss som stimulerar till en kommunal förbättrings- och innovationskultur. Slussen ska vara en kreativ mötesplats där kommunanställda tillsammans med brukare, anhöriga, företag samt forskningsaktörer samverkar för att hitta värdeskapande lösningar inom välfärdsteknik och boendemiljöer som underlättar för personer oavsett ålder och funktionsvariation att vara delaktiga, självständiga och trygga.

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet är att få till stånd en fungerande idésluss som stimulerar innovationskapaciteten avseende tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniklösningar inom ramen för forsknings-, utvecklings- och innovationscentret AllAgeHub. Idégenerering i slussen ska ske med utgångspunkt i deltagande verksamheters problem och utmaningar och lösningar ska utvecklas i samarbete mellan aktörer från offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och akademi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska bygga upp, testa och förfina processer för idégenerering och projektutveckling utifrån kommunernas problem och utmaningar. I detta arbete ingår att ta fram en interaktiv webbplattform, bygga nätverk med relevant expertis och samarbetsparter, utbilda kommunala idéombud, ta fram kvalitets- och avgränsningskriterier för de idéer som slussen ska utveckla samt arrangera möten för idégenerering och idéutveckling. Andra viktiga delar är att ta fram en långsiktig finansieringsmodell samt sprida idéslussens arbete och resultat bland berörda parter och externt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-04016

Statistik för sidan