Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idésluss @AllAgeHub - en mötesplats för utveckling av välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Diarienummer
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Välfärd
Bidrag från Vinnova 3 624 938 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utvecklat, testat och förfinat en process för innovation utifrån kommuners och brukares behov och utmaningar. Innovationsprocessen är framtagen i samverkan med AllAgeHub:s samverkansparter och har sin utgångspunkt i SKR:s "Innovationsguiden" samt i metoder för implementering, samverkan och prioritering för hållbara, jämställda idéer som möter målgruppens behov. Genomförda aktiviteter och resultat har kommunicerats via AllAgeHubs regionala nätverk samt genom kontakter i olika organisationer i Sverige, via hemsidan, nyhetsbrev och i sociala medier.

Långsiktiga effekter som förväntas

AllAgeHub har utvecklat och tillämpat en innovationsprocess för identifiering av behov, idéutveckling, test, implementering och spridning av välfärdstekniklösningar. Genom Idéslussen har de 12 deltagande kommunerna arbetat med verksamhetsutveckling utifrån formulerade utmaningar som bidrar till ökat välbefinnande/ delaktighet för äldre och personer med funktionsvariation. I samverkan med civilsamhälle, akademi och näringsliv har de kommunalt drivna innovationsprojekten skapat en innovationskultur /intresse för verksamhetsutveckling baserad på välfärdsteknik.

Upplägg och genomförande

AllAgeHub har bidragit till en innovationskultur och engagemang genom olika inspirationsaktiviteter samt med hjälp av den utmaningsdrivna innovationsprocessen vilken präglats av ett agilt och förtroendeskapande förhållningssätt. Det har dock funnits utmaningar i att facilitera innovation i kommuner med olika strukturer och kulturer. Men en mångfald av aktörer och erfarenheter har bidragit till den uthållighet och fokus som krävts för att ta sig över de hinder som uppstått. Innovationsarbetet bygger alltjämt till stor del på eldsjälar och hög grad av förankring krävs.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2020

Diarienummer 2016-04016

Statistik för sidan