Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ICT-ljus - en innovator för Informationsssamhället 3.0

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lund Lighting Initiative
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har skapat en utvecklingsinriktad arena för dialog mellan företrädare for framtidens användare och ledande teknikutvecklingsaktörer kring ljusets betydelse. Det har tydliggjorts att ljus är ett väsentligt verktyg för verksamheterna och inte bara en teknisk installationsfråga. Såväl brukarorganisationernas som entreprenörernas förmåga att artikulera de möjliga vinsterna med ICT-ljus har höjts. Speciellt har projektet arbetat med att tydliggöra den dynamiska ljusstyrningens betydelse för de verksamheter som bedrivs i olika former i vård- och skollokaler.

Långsiktiga effekter som förväntas

En viktig effekt är en höjd förmåga och medvetenhet kring betydelsen av att komma igång med att provköra förslag på nya former av lösningar, gärna i samspel med aktörer från andra områden än den traditionella belysningssektorn. Andra effekter är dels en klar förbättring av de offentliga aktörernas förmåga att artikulera vad de egentligen skulle vilja ha (drömmarna) och dels en ökad medvetenhet kring möjligheterna att med innovativ upphandling investera i högkvalitativa utvecklingsmässigt intressanta utvecklingsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att skapa en förståelse för att det nya digitala ljuset inte bara är en fråga om Smart Lighting utan mer en fråga om en samverkan med ICT-sektorns sensoriska möjligheter att läsa av och analysera en situation och därigenom skapa ett möjligt återkopplat system som driver belysningen så att en viss eftersträvansvärd effekt uppnås. Projektet har framgångsrikt och på bred front skapat ett intresse för det nya ljusets möjliga högre värde i kombination med affärsmöjligheterna på systemnivå. Flera belysningsprojekt är nu under uppstart.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00854

Statistik för sidan