HOME-based ICT solutions FOR the independent living of people with DEMentia and their caregivers

Diarienummer 2015-04902
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för hälsovetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 102 482 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Home4Dem syftar till att utveckla, pröva och marknadsföra en innovativ, tredje generationens IT-plattform att användas i hemmet hos personer med demens. Home4Dem syftar till reducera stress och vårdtyngd samt förbättra livskvaliteten för dem och deras närstående, samt till att göra ett självständigt och socialt aktivt liv möjligt. Målet är en ny och innovativ tredje generationens IT-plattform baserad på två tillgängliga system. Vid projektets slut ska en testad, säker och användarvänlig produkt vara tillgänglig på den öppna marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Home4Dem förväntas leda till minskad stress och vårdtyngd samt ökad livskvalitet hos närstående till personer med demens. Home4Dem förväntas också bidra till ökad livskvalitet hos personer med demens och deras närstående. IT-plattformen förväntas också bidra till effektivare klientcentrerad vård och omhändertagande av personer med demens i deras eget boende.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1 består av analys av de nationella kontexten för IT-baserade system i hemmet, samt definition av nya användarscenarios, integration och vidareutveckling av de tekniska systemen samt test av modeller. Marknadsanalysen påvörjas I fas 2 utvecklas människa-maskin-interface och nya algoritmer, som därefter utvärderas. I fas 3 planeras och genomförs tester av systemet hos personer med demens och data relaterad till studiens outcomes (stress, vårdtyngd och livskvalitet) samlas in. Data analyseras och rapporteras. Under fas 4 identifieras marknads- och affärsmodeller.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.