Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

HOME-based ICT solutions FOR the independent living of people with DEMentia and their caregivers

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för hälsovetenskaper
Funding from Vinnova SEK 2 102 482
Project duration September 2015 - August 2018
Status Completed

Important results from the project

Projektets mål var att utveckla och pröva en sensorbaserad plattform, för monitorering av aktivitet i hemmet hos personer med demens. Syftet var att utvärdera om plattformen kunde ge ökad självständighet och livskvalitet hos personer med demens, ökad livskvalitet och mindre belastning hos anhöriga samt om kvaliteten på personalens arbete förbättrades. Plattformen finns tillgänglig men för att vara användbar för samtliga målgrupper behöver funktionaliteten och leveranssäkerheten förbättras avsevärt.

Expected long term effects

Tekniska problem ledde att rekryteringen till studien försenades. Därför är det inte möjligt att utvärdera effekterna av plattformen på identifierade effektmått. En ingående processutvärdering genomfördes därför. Plattformen kan bidra till att öka självständigheten hos personer med demens, reducera belastning och öka livskvalitet hos vissa anhöriga, men för andra, inklusive personalen, leder användning till ökad stress. Gruppen personer med demens som kan dra nytta av plattformen i dess nuvarande utformning är begränsad.

Approach and implementation

Marknaden för sensorbaserade system analyserades och intervjuer genomfördes med olika aktörer. Ett antal use cases utvecklades. Utvecklingen av plattformen fördröjdes initialt och prövades därför endast hos 13 personer med demens och 12 anhöriga. En personal deltog. Datainsamling skedde vid hembesök före respektive 1,3 och 6 månader efter installation. Rekrytering och genomförande av studien påverkades av plattformens bristande tekniska funktionalitet och den sårbara livssituationen hos personer med demens och deras ahöriga.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2015-04902

Page statistics