HOLOPRO - Holografisk verifiering av geometridata

Diarienummer 2011-03423
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 4 063 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att integrera geometriverifiering i tillverkningsprocessen genom att föra in optisk formmätning i linjen under tiden detaljerna rör sig i processflödet samt åstadkomma en mer direkt koppling mellan mätteknik och CAE-verktyg. Detta mål anses varauppnått. Projektet har utvecklat en metodik som gör detta möjligt, vad som återstår är en direkt implementering och verifiering vid en riktig linje. Detta låg dock utanför projektets ramar.

Resultat och förväntade effekter

Den vetenskapliga produktionen under projektets två år är elva publikationer. Dessutom presenteras en lic senare under våren 2014. Vidare har de ideer som ligger till grund för detta projekt uppmärksammats av deltagande företag och är redan under utvärdering internt i olika sammanhang. även företag som bara ytligt har deltagit i projektet har uppmärksammats på potentialen i tekniken genom genomförda workshops.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande i fyra parallella arbetspaket har i stort sett varit framgångsrikt och projektet har i stort lyckats genomföra planerade aktiviteter. Ett misstag var dock att det dröjde lite för länge med att koppla in alternativa, mer mogna mätmetoder för demonstratordelen av projektet. Detta borde ha varit en del av den ursprungliga planen, nu blev detta en kritisk del av slutet på projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.