Högre kvalité på lätta konstruktionsdetaljer tillverkade via Additiv Tillverkning Distorsionskontroll

Diarienummer 2017-04261
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Lättvikt - 2017 höst

Syfte och mål

Additiv tillverkning (AM) är en lovande tillverkningsteknik för att spara vikt hos olika komponenter. Dock bidrar restspänningarna som uppstår i detaljerna till att ibland leda till kraftiga distortioner, vilket har bidragit till att man i) ökar godtjockleken, ii) lägger till flera processteg, iii) använder sig mer utav stödstrukturer och i iv) vissa fall undviker AM. Bättre kontroll och en ökad förståelse för spänningars uppkomst och karaktär bidrar till en bättre design/konstruktion och en optimerad vikt med hänsyn tagen till AM-processen och en bättre produktprestanda.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är ökad förståelse för problematiken med spänningar inom AM och dess vikt för att kunna möta industrin behov med använda AM för innovativa produkter med lägsta möjliga kostnad och högsta kvalite (inklusive lägre vikt). Då AM möjliggör tillverkning av komplexa detaljer, är spänningsanalys är inte alltid möjlig, därför är en djup förståelse för området viktigt så detaljer kan tillverkas på ett ”korrekt” sätt där distortioner inte är ett problem. Förväntat resultat med förstudien är ett lämpigt angreppssätt och ett starkt konsortium för ett utvecklingsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Olika AM-tekniker kommer att screenas där spänningar/distorsioner på detaljnivå kommer att övervakas mha olika mättekniker för att skapa en tydlig bild för vilka mätmetoder som är lämpliga för vilka AM-processer. När väl metodiken är identifierad, kan i ett fullskaleprojekt, optimering ske för att säkerställa bästa möjliga kvalite med minimal materialanvändning genom en optimerad design med minimal vikt och utan att tillverkningsrelaterade problem så som distorsioner uppstår. I en öppen workshop kommer resultaten att spridas samt att nya partners kommer att bjudas in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.