Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hitta Mig

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Acreo, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

FN: s regelverk för livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) påvisar att fiskeredskap bör märkas i enlighet med nationell lagstiftning vilket då möjliggör identifiering av redskapens ägare. Det är ofta omöjligt att identifiera vem som har förlorat eller övergivit fiskeredskap i haven idag. Under UDI-1-projektet "Hitta mig" har vi undersökt: i) befintliga undervattensmetoder och krav för identifiering och lokalisering av en spårbar ID-tagg ; ii) miljöfördelar utifrån ett cirkulärt fiskeutrustningssystem, och iii) förordningar och lagstiftningsfrågor.

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste slutsatserna från UDI-1 projektet var att följande aktiviteter kommer att vara väsentliga för att effektivt minska DFG problematiken: 1) att demonstrera proof-of-concept för en spårbar ID-tagg för hummertinor; 2) undersöka hållbarhet (materialåtervinning och värdekedjan, sociala aspekter) och miljö, och 3) cirkulär ekonomi (producentansvar, affärsmodeller). För att kunna förbättra förvaltningen av marina resurser i enlighet med fiskerinäringen, både kommersiella och fritidsfiske-aktörer, kommer vi att fokusera på detta i den planerade UDI-2 ansökan .

Upplägg och genomförande

Två workshops har organiserats vid HaV, Hav och vattenmyndigheten. Målet var att öka förståelsen av behoven, kraven och även intresset för befintliga och nya nyckelpartners för att på så sätt få en mer enhetlig och gemensam bild av visionen och målen för det planerade UDI-2 projektet. Frågor och utmaningar rörande teknik (märkning, lokalisering, återvinning), hållbarhetsaspekter (social, miljö), cirkulär ekonomi, lagstiftning och affärsmodeller diskuterades och utifrån dessa definierade vi fokus för UDI-2/3.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03401

Statistik för sidan