Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HIPPA-Hospital Intelligence för bättre patientsäkerhet

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med HIPPA-projektet är att minska vårdskadorna och därigenom minska patientlidandet, samt att minska kostnaderna för vårdskador i Sverige. Vi har skapat ett konsortium av partners med nyckelpersoner för att genomföra projektet och säkrat medfinansiering. Vi har identifierat de tjänster verktyg, programvara och standarder som behövs för att genomföra projektet. Vi har också utformat ett utkast till avtal som reglerar de immateriella rättigheterna mellan parterna i konsortiet. Vi har också tagit fram en projektplan för samverkansprojektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har byggt upp ett konsortium baserat på deltagarna i initieringsprojektet men under arbetet också identifierat nya aktörer som nu ingår i konsortiet. Vi har hittat nya vinklar på hur man kan angripa problemet med att öka patientsäkerheten, särskilt förslaget att förutom detektion och mätning av vårdskador även göra prediktion för att varna för vårdskaderisker på individnivå. Patentsökningen gav positiva resultat eftersom det verkar finnas utrymme att söka nya patent. Marknaden för ett HI-system förefaller också större än förväntat.

Upplägg och genomförande

Under initieringsprojektet har vi kontaktat ett stort antal intressenter, både vårdgivare och tjänsteleverantörer, varav flera deltagit i projektets workshops. Några av dem ingår nu i konsortiet samt i en referensgrupp. På workshoparna diskuterades krav på ett HI-system och dess tjänster samt hur dessa skulle kunna utformas och anpassas till existerande standarder och tjänsteplattformar. Dessa diskussioner har varit en grund för slutrapporten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00677

Statistik för sidan