HELICOPTER

Diarienummer 2013-03120
Koordinator Skövde kommun - Omvårdnadsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 202 463 kronor
Projektets löptid juli 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Enligt basrapporten till Vinnova var syftet för Skövde Kommuns del att utvärdera Helicoptersystemet genom en pilotstudie och detta har gjorts. 10 personer (6 ensamboende och 4 parboende) engagerades i 8 olika hem. De har provat systemet men mest upplevt att det krånglat tekniskt och de har fått väldigt lite feedback från systemet. Systemet har dock blivit bättre allt efter uppgraderingar gjorts. En utvärdering har skrivits tillsammans med pilotsiten i Nederländerna, Deliverable 5.3, samt att Jibs har genomfört intervjuer som sammanställs i en rapport.

Resultat och förväntade effekter

Det finns efter projektets slut en prototyp till ett system som i framtiden kan stödja äldre i deras vardag om systemet i flera plan modifieras och förbättras avsevärt. Skövde Kommun har bidragit med utvärdering av det framväxande Helicoptersystemet genom bl.a. pilotprojekt/living lab men någon fullvärdig utvärdering utifrån alla aspekter har ej kunnat göras. Deltagarna i pilotsiten uppger att de tror på Helicoptersystemet om det modifieras.

Upplägg och genomförande

Det framväxande systemet har till vissa delar testats under resans gång. Själva pilotundersökningen kom igång för sent vilket har lett till vissa problem med att utvärdera resultaten för delar av projektet. Viss del av projektet kunde ej heller tas i bruk då det krävdes en etisk ansökan vilket projektledaren för pilotprojektet hade för liten insikt om och därmed gjordes ansökan för sent. En lärdom som dragits är att pilotledaren bör ha en testmiljö för att kunna testa och lära av, innan förändringar av systemet förs in i hemmen. Det hade underlättat och sparat både tid och frustration.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.