Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HCT City: Fallstudie massgods i städer. Piloter och systemanalys.

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Mobilitet och System, Göteborg
Bidrag från Vinnova 10 552 000 kronor
Projektets löptid april 2021 - september 2024
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Syfte och mål

Syftet med projektet är att visa att HCT-konceptet kan appliceras på städer. Projektets mål är att genom fältförsök i form av piloter i verkliga miljöer ge underlag för utveckling och införande av HCT-konceptet på masstransporter i städer och visa på en potential att minska antalet lastbilar med upp till 50% och CO2- utsläpp med 40%. De i förstudien identifierade hypoteserna på nyttor ska verifieras. Dessutom vill projektet visa på fördelar avseende på framkomlighet, lokala emissioner, vägslitage och trafiksäkerhet .

Förväntade effekter och resultat

-Kunskapsbyggande och underlag för framtida implementering av HCT i tätort -Ny kunskap om tillträdesgivning för HCT i tätort och underlag för hur framtida godkännanden av HCT i tätort behöver utvecklas. -Ny kunskap om optimerade fordonsmodeller för bästa transporteffektivitet med oförändrad påverkan på bärighet och säkerhet. -Underlag till uppdatering av Färdplan för HCT-väg avseende HCT i tätort. -Ökade möjligheter för nya testsites, till exempel för test av tysta och fossilfria fordon genom att använda projektets erfarenhet och resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas i en projektgrupp där alla arbetspaketsledare deltar. Projektet består av åtta arbetspaket. Till detta hör en styrgrupp med deltagande av en medlem från varje företagspartner liksom en refensgrupp bestående av ytterligare fem företag och kommuner. Hela branschen är därmed representerad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 januari 2023

Diarienummer 2020-05149

Statistik för sidan