Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbart VA-system i Kalmar

Diarienummer
Koordinator KALMAR VATTEN AB - RENINGSVERK TEGELVIKEN
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utreda juridiska, ekonomiska, tekniska samt miljö- och hälsomässiga förutsättningar för användning av återvunnet vatten (renat avloppsvatten) i samhället. Projektmålet har uppfyllts genom specifikation och utredning av tre möjliga scenarier.

Resultat och förväntade effekter

Scenariot med återvunnet vatten för urban användning (inom industrin och för urban bevattning, toalettspolning och småskalig odling) bedöms som lämpligt demonstrationskoncept för ett hållbart VA-system. Förväntade effekter är: - ett stort signalvärde, som resulterar i större medvetenhet bland allmänheten, inom samhällsplaneringen och i näringslivet gällande dricksvattnets värde och behov av vattenbesparande åtgärder - en direkt minskning av dricksvattenförbrukningen i Kalmar med 1-2,5% beroende på årstid.

Upplägg och genomförande

Genomförandet följde upplägget enligt projektansökan: I ett första steg gjordes en slutanvändaranalys och gällande lagar och krav i EU och Sverige som påverkar återvinning av vatten och användning av återvunnet vatten sammanställdes. Baserat på resultaten från dessa insatser, specificerades tre olika scenarier som sedan utreddes ur ett kostnadsperspektiv och avseende nyttan för samhället och miljön. Livscykelkostnaden för en kubikmeter vatten (investering och drift under 100 år) har beräknats till mellan 3 och 25 kronor, beroende på scenario.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03460

Statistik för sidan