Hållbara Paper Province - Integrering av Agenda 2030 i TPP 2.0

Diarienummer 2017-05316
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Övergripande mål är att integrera Agenda 2030 i Paper Province verksamhet och arbete mot företagen. Paper Province syftar till att genom projektet få en samlad bild av hur klustret med företag och övriga aktörer bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Paper Province kommer inom ramen för projektet att ta fram en strategi för arbete med de globala målen alternativt integrera målen i befintlig strategi. Paper Province ska med ett antal företag genomföra ett fördjupat arbete för att få bättre förståelse av behov och hur vi kan arbeta för att stärka företagens hållbarhetsarbete.

Förväntade effekter och resultat

Effekter: - Ökad kunskap om de globala målen hos Paper Province medlemsföretag. - Ökad kunskap om de globala målen i klustret samt integrering av de globala målen i Paper Province strategiska arbete. Resultat: - Ökad kunskap om företagens nuvarande relation till hållbarhetsmålen. - Ökad kunskap och en idé om hur fortsatt arbete med företagen skulle kunna se ut. - Ökade förutsättningar att identifiera och intensifiera Paper Province och medlemsföretagens företagen bidrag till Agenda 2030. - Målen kopplade mot PP:s strategi och säkerställande att den bidrar till att uppnå målen.

Planerat upplägg och genomförande

Egna verksamheten: - Genomgång och identifiering av relevanta mål och delmål - Genomlysning av vår nuvarande strategi - Uppdatering av strategin Företagen: - Identifiering av kunskap om målen samt arbete mot målen - Identifiering av ett antal delmål och matchning med företag som bidrar eller kan bida till dessa delmål - Genomföra seminarier/workshops med företag, för att öka företagens kunskaper, förstå företagens behov, och utveckla ett idékoncept för det fortsatta arbetet - Utvärdering av hur de involverade företagen ändrat sitt arbete med målen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.