Hållbara Paper Province - Integrering av Agenda 2030 i TPP 2.0

Diarienummer 2017-05316
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet har varit att integrera Agenda 2030 i Paper Province verksamhet och arbete mot företagen. Projektets syfte med att få en samlad bild av hur klustret bidrar till de globala målen har uppnåtts. Vi har tagit fram verktyg för arbetet med de globala målen i vardagen samt ett underlag för att integrera målen i befintlig strategi. Vi har också undersökt företagens behov för att se hur vi kan arbeta för att stärka deras hållbarhetsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Effekter: - Projektet har ökat kunskapen om agendan i klustret och integrerat den i det strategiska och vardagliga arbetet. - Svarsfrekvensen på enkäten till företagen var låg. Möjligen på grund av införandet av GDPR. Hur mycket kunskapen har ökat är därför osäkert. Resultat: - Vi har identifierat fyra mål som Paper Province bidrar till: mål 8, 9, 12 och 5, som nu är kopplade mot PP:s strategi. - Verktyg, som checklistor, kommunikation och matris för arbete med målen i vardagen är framtagna.

Upplägg och genomförande

Egna verksamheten: - Relevanta mål och delmål har identifierats och konkretiserats - Nuvarande strategi har genomlysts och underlag för uppdatering har tagits fram - Verktyg har utvecklats för det fortsatta strategiska arbetet med målen i vardagen - Arbetssättet med kommunikation har uppdaterats och webbplatsen kompletterats Företagen: - En viss kunskap om målen har identifierats hos företagen - En inriktning för hur Paper Province skall arbeta mot företagen kring Agendan har tagits fram

Externa länkar

Agenda 2030-sidorna på Paper Province webbplats visar hur vi efter projektet arbetar med de globala målen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.