Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara Paper Province - Integrering av Agenda 2030 i TPP 2.0

Diarienummer
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet har varit att integrera Agenda 2030 i Paper Province verksamhet och arbete mot företagen. Projektets syfte med att få en samlad bild av hur klustret bidrar till de globala målen har uppnåtts. Vi har tagit fram verktyg för arbetet med de globala målen i vardagen samt ett underlag för att integrera målen i befintlig strategi. Vi har också undersökt företagens behov för att se hur vi kan arbeta för att stärka deras hållbarhetsarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effekter: - Projektet har ökat kunskapen om agendan i klustret och integrerat den i det strategiska och vardagliga arbetet. - Svarsfrekvensen på enkäten till företagen var låg. Möjligen på grund av införandet av GDPR. Hur mycket kunskapen har ökat är därför osäkert. Resultat: - Vi har identifierat fyra mål som Paper Province bidrar till: mål 8, 9, 12 och 5, som nu är kopplade mot PP:s strategi. - Verktyg, som checklistor, kommunikation och matris för arbete med målen i vardagen är framtagna.

Upplägg och genomförande

Egna verksamheten: - Relevanta mål och delmål har identifierats och konkretiserats - Nuvarande strategi har genomlysts och underlag för uppdatering har tagits fram - Verktyg har utvecklats för det fortsatta strategiska arbetet med målen i vardagen - Arbetssättet med kommunikation har uppdaterats och webbplatsen kompletterats Företagen: - En viss kunskap om målen har identifierats hos företagen - En inriktning för hur Paper Province skall arbeta mot företagen kring Agendan har tagits fram

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 december 2017

Diarienummer 2017-05316

Statistik för sidan