Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara lösningar för restprodukter från avfallsförbränning

Diarienummer
Koordinator Chromafora AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

-Relevanta aktörer är nu knutna till projektet. -Marknadsanalys av övriga marknader och en idé om kommersialiseringsplanen börjar ta form. -Designen för en pilot börjar ta form. -Djupare litteraturstudie är klar. -Ett konsortiumutkast har påbörjats. -Patentanalysen pågår fortfarande. Syftet och målet med projektet UDI steg 1 har därmed uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från steg 1 indikerar att vi har goda möjligheter att genomföra steg 2 och 3 med lyckade resultat, och därmed komma till ett paradigmskifte i hanteringen av flygaskor och rökgas kondensat. Förväntade effekter är att processen, efter att demonstrerats i pilotskala, kan kommersialiseras. Detta innebär i sin tur att avfallsförbränning kan fortsätta vara en väsentlig del av det energisystem som Sverige valt. Detta kan skapa tillväxt för Sverige och energisektorn och även bidra till en ökad sysselsättning för de industrier relaterade till energisektorn.

Upplägg och genomförande

En studie av tidigare resultat om tvätt av flygaskor har genomförts av alla parter i projektet. Ett flertal laboratorieförsök har utförts i vilka metaller lakats ut från askan och tvättvätskan därefter renats. Både aska och tvättvätska har analyserats före och efter SELMEXT. Resultaten så här långt är bra, askan kan renas till den grad att den kan hanteras som icke farligt avfall och ur tvättvätskorna kan tungmetaller och ofarliga metaller delas upp i 2 separata strömmar. Den av projektet utarbetade processen möjliggör en kostnadseffektiv hantering av alla restprodukter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00956

Statistik för sidan