Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara infrastrukturlösningar genom ökad användning av rostfritt stål

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Kista
Bidrag från Vinnova 907 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudiens mål har uppfyllts. Projektet har kunnat visa potential med införande av rostfritt stål i broapplikationer. Dessutom har innovativa konstruktionslösningar tillämpats vilket kan sänka investeringskostnaden för materialet och därigenom minska livscykelkostnaden ytterligare. Hinder för införande av rostfritt stål på bredare front har identifierats som bl.a. pris och kunskap. En plan har utarbetats för nationellt genomslag för rostfritt stål i infrastrukturbyggande och den ingår i det planerade fortsättningsprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Genomförbarhetsstudien har visat att det finns potential för att genom införande av rostfritt stål i infrastrukturapplikationer minska både CO2-utsläpp och kostnad över den tekniska livslängden. För att vidare nå ut och få ett större genomslag så måste kunskapen om materialen och hur man använder dem ökas genom hela värdekedjan och därtill behövs på sikt tydligare och harmoniserade standarder. Deltagande parter har genom studien identifierat några kunskapsluckor men även fått mycket ny kunskap och är redo att i fortsättningsprojektet se till att få ut den till hela värdekedjan.

Upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien har drivits av en projektkommitté med representanter från de deltagande företagen och forskningsutförarna och med aktivt deltagande från forskningschef på Jernkontoret. Under projektets löptid samlades kommittén tre gånger fysiskt vara två gånger i form av workshops. Mette Frodigh från Sandvik Materials Technology var ordförfande. Genomförandet har varit framgångsrikt och alla deltagare ha bidragit med kunskap från sin del av värdekedjan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02513

Statistik för sidan