Hållbara infrastrukturlösningar genom ökad användning av rostfritt stål

Diarienummer 2017-02513
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 907 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Projektets syftar till att koppla samman aktörer från hela värdekedjan och skapa förutsättningar för snabb och effektiv implementering av hållbara infrastrukturlösningar baserat på rostfria stål. Projekt ska förse såväl beställare som tillverkare av broar med nödvändig kompetens och verktyg för att möjliggöra introduktion av rostfritt stål i stor skala. Projektet kommer fokusera på broar för både järnväg, väg, gång och cykel men framtagna lösningar kan vara skalbara till andra delar av infrastrukturen.

Förväntade effekter och resultat

Projektets syftar till att koppla samman aktörer från hela värdekedjan till en mötesplats där aktörer kan dela erfarenheter, kunskap och inleda framtida forskningssamarbeten. Detta är en förutsättning för snabb och effektiv implementering av hållbara infrastrukturlösningar baserat på rostfria stål i framtiden. Projektet förväntas även bidra till; ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet på grund av minskat underhållsbehov och avstängning av broar, minskad risk för olyckstillbud genom färre underhållsarbeten i trafikmiljö samt bättre utnyttjande av investerade medel.

Planerat upplägg och genomförande

Inom genomförbarhetsstudien kommer potentialen för införandet av rostfritt stål i broapplikationer undersökas i några utvalda scenarion (olika brotyper, geografisk placering av bron). Industriparter från hela värdekedjan bidrar genom sina erfarenheter och spetskompetenser till en LCCA (life cycle cost analys) där brokonstruktion med traditionellt kolstål jämförs med motsvarande konstruktion i rostfritt stål. Fördelar, nackdelar och eventuella hinder för införandet av rostfria stål i broapplikationer kommer att identifieras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.