Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar renovering av nutida byggnader

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Borås
Bidrag från Vinnova 2 120 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Byggsektor befinner sig i ett stort behov av innovativa och effektiva strategier för hållbar renovering. Projektets syfte är att starta ett varaktigt utbyte av teoretisk och praktisk kunskap inom hållbar renoveringsmetodik för nutida byggnader mellan två prominenta institut: CBI Betonginstitutet (Sverige) och BAM (Tyskland). Projektets mål är att: - ta fram nya publicerbara vetenskapliga teorier vilka skall leda till en docentur för projektledaren vid Kungliga Tekniska Högskolan. - utvärdera och föreslå hållbara renoveringsalternativ och föreslå nya utbildningskurser. - initiera ett Forum för Hållbar Renovering. - aktivt arbeta för ett varaktigt internationellt nätverk mellan CBI och BAM genom utbyte av forskare, gemensamma projekt, workshop, kurser och konferenser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det övergripande resultatet blir en vetenskaplig internationell meritering av projektledaren. Den förväntade effekten av samarbetet är en modernisering av en traditionell renoveringssektor genom implementering av smarta koncept för renovering och underhåll. Strategin är att ta fram en beslutsmodell för en innovativ och kostnadseffektiv renovering av byggnader. Resultaten från projektet kommer att öppna nya vägar för innovationer inom renovering och underhåll av byggnader som svarar upp mot de ökande kraven på hållbarhet och miljöanpassning. Genom en aktiv medverkan i konferenser och nätverk kommer resultaten att spridas och nya kontakter med andra forskningsinstitut skapas.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att starta den 1 juni 2009 och pågå till december 2011. Under de första 18 månaderna kommer projektet huvudsakligen bedrivas på BAM och under de sista 12 månaderna på CBI. Projektet bygger på en aktiv medverkan i de båda verksamheterna, därför är ett antal resor mellan de två instituten inplanerade. Det planerade samarbetet kommer att bestå av flera sammanlänkande moment vilka ska baseras på en ömsesidig överenskommelse: -State-of-the-Art rapport: sammanfattning av det befintliga kunskapsläget på CBI och BAM -Kartläggning av behov och orsaker till renovering i Sverige och Tyskland med avsikt på material, energi, ekonomi, miljö, hälsa, säkerhet, sociopsykologiska aspekter och estetik -Ta fram en strategi för systematisk kartläggning av skador och behov för renovering -Ta fram ett Forum för utbyte av aktuell internationell information och erfarenhet om renovering -Utvärdera och implementera ny kunskap och teknologi -Sprida resultat genom seminarier, konferenser och kurser. Den nya kunskapen skall implementeras successivt i CBIs forsknings-, konsult- och kurs verksamhet. Ambitionen är att all ny kunskap, erfarenhet och nya kontakter skall spridas genom Forum vidare till renoveringsindustri och den berörda akademiska världen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03421

Statistik för sidan