Hållbar hästnäring, en strategisk innovationsagenda för en livskraftig hästnäring i Sverige

Diarienummer 2014-05903
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - ETx, Systemanalys
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Agendan konkretiserad utifrån hållbarhetsperspektivet där potentialen för innovation bedöms vara stor. Under hela agendaarbetet har hållbarhetsparametrarna varit utgångspunkten och vi har försökt att gruppera de framtagna gemensamma nämnarna därefter. Vi har identifierat behov, hinder och möjligheter, beskrivit nuläget och gjort en omvärldsanalys, haft möten gamla och nya aktörer öppnat upp för nya möjligheter för hästnäringen. Formulerade målbilder och gemensamma nämnare, tagit fram en handlingplan.

Resultat och förväntade effekter

Genom ökad samverkan och professionalisering har hästnäringen potential att erbjuda såväl ökad sysselsättning som tillväxt och bidra till hållbar utveckling. Genom sin position på den internationella arenan kan den Svenska Hästnäringen gå i topp när det kommer till innovation, forskning, produkt- och tjänsteutveckling och affärsmodeller som bidra till en hållbar värld

Upplägg och genomförande

Agendaarbetet startade med en bred dialog för att göra en nulägesbeskrivning, behovsanalys, gap, hinder, möjligheter, kontakt med aktörer för involvering i vidare arbete samt hitta gemensamma nämnare som hela det fortsatta arbetet kan byggdes vidare. Den breda dialogformen återkommer i genomförandet för att engagera och få input till de mål och aktiviteter. Workshops, intervjuer, enkäter, litteratur och websök för att få en samlad bild har genomförts. Hela agendaarbetet var en gemensam lärprocess för oss alla inblandade och många goda kontakter knutits så vi kan gå in i nästa fas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.