Hållbar branschutveckling genom innovativ upphandlingsstrategi

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för industriellt och hållbart byggande
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Övergripande syftet är att öka förståelsen för både den innovationsfrämjande upphandlingsstrategin och dess effekter på innovationssystemet vilket kan underlätta införandet för andra beställare men också leverantörernas strategiska utvecklingsarbete. Genom att studera den innovativa upphandlingsstrategin och dess effekter på innovationssystemet är målet att dels beskriva vilka effekter upphandling kan ha på innovation och utveckling, men också ta fram råd och riktlinjer till beställare samt processtöd för leverantörernas strategiska utvecklingsarbete.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat bidrar till effekter för både beställare och leverantörer genom en ökad förståelse för genomförandet av denna innovationsfrämjande upphandlingsstrategi, men också för hur beställarens vilja att implementera nya lösningar bättre kan nyttjas av leverantörerna i deras interna strategiska utvecklingsarbete. Effekterna av innovationsfrämjande upphandlingsstrategier där samverkan och funktionalitet står i fokus kan på sikt resultera i bättre utnyttjande av den stora kreativa kompetens och kunskap som finns samlad hos branschens olika aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningsprojektet är uppdelat i två separata men sammanlänkade delar där första delen handlar om att kartlägga upphandlingen och dess påverkan på projektets innovationssystem medan den andra delen är kopplad till leverantörens strategiska utvecklingsarbete. Första delen innefattar intervjuer och dokumentstudie av studieobjeketet medan andra delen utförs till stor del hos NCC genom metoder såsom fokusgrupper och intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00658

Statistik för sidan