Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar branschutveckling genom innovativ upphandlingsstrategi

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för industriellt och hållbart byggande
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Syftet med att öka förståelsen för den studerade innovationsfränjande upphandlingsstrategin och dess effekter har åstadkommits genom data insamling i form av intervjuer och workshops samt spridning i form av både industripresentationer och vetenskapliga publikationer. Råd och riktlinjer till både offentliga beställare och leverantörer har presenterats och och kommer under hösten att sammanställas och skickas till både involverade projektparter samt till Trafikverket som visats stort intresse av resultatet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är många och kan ge effekter på hur offentliga beställare upphanldar och genomför sina projekt för att ta tillvara leverantörernas kompetenser på ett bra sätt. Effekter, både ekonomiska (rätt lösningar på rätt plats och färre etableringar), sociala (bättre arbetsvillkor för leverantörens yrkesarbetare och utnyttjande av bättre arbetsredskap), såväl som ekologiska (bättre utnyttjande av material och mer eldrivna maskiner) har lyfts fram. Även utmaningar har lyfts och då mest inom upphandlingen som kräver både resurser och förnyade kompetenser hos beställaren.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en fallstudie av en innovationsfrämjande upphandling med efterföljande samverkansavtal genomförd av Skellefteå kommun. Under forskningsprojektet har 14 intervjuer genomförts med båda kontraktsparterna. Som komplement till intervjuerna har både observationer (möten och projektkontor), dokumentstudier (upphandlingsdokument och avtal), samt workshops med projektdeltagare genomförts. Tillsammans har materialet analyserats och slutsatser har diskuterats mellan forskarna men också skickats ut till utvalda projektparter för granskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 augusti 2020

Diarienummer 2018-00658

Statistik för sidan