Halkfria vägar - Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Diarienummer 2017-02679
Koordinator PEAB ASFALT AB - PEAB ASFALT AB,Teknik
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Klimatneutral infrastruktur för transport

Syfte och mål

Projektet utvecklar teknik för uppvärmd asfaltbeläggning för att främja tillämpningar som ger klimatpositiva effekter och ökad trafiksäkerhet genom ökat cyklande och reducerad halka. Delsyften är tillräckligt hög hållfasthet i beläggningen tillsammans med god termisk funktion. Målet är att bidra till klimatpositiva effekter och höjd trafiksäkerhet för säkra och året-runt-framkomliga cykelleder genom uppvärmning, samt positiva effekter för väg i allmänhet. Projektmål är att ta fram dimensioneringsanvisningar för asfaltbeläggning för lågtempererad vägvärme.

Förväntade effekter och resultat

Potentialen för ökat cyklande är stor men kräver god framkomlighet året runt och ökad säkerhet. Uppvärmd cykelbana skapar dessa förutsättningar. De satsningar som görs kan i sin förlängning även leda till stärkt konkurrenskraft och exportmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Utmaningen består i att visa hur slang bör läggas i beläggningskonstruktionen i en väg för att effektivt fördela värme samt utveckling av rationella produktionsmetoder. Steg Försök med värmeslang i vägkonstruktion oLabstudie inför fältprovning innefattande packning asfalt/slang, inverkan av stenstorlek och tjocklek mm oFältstudie med olika angreppssätt för praktiskt utförande Verifiering av funktion vid Trafikverkets testbädd i Östersund Exempel frågeställningar: Ligger slangen kvar med rätt avstånd och position under läggningen? Hur väl omsluts slangen av asfalt?

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.