Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innnovation

Diarienummer 2017-02226
Koordinator Luleå tekniska universitet - Enheten för statsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 234 900 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Gruv- och metallutvinning - vår 2017

Syfte och mål

Konflikter om gruvetablering blir allt vanligare i Sverige, särskilt i renskötselområdet. Därför efterfrågas kunskap och redskap för att hantera och undvika dem. Det här projektet syftar till att utveckla redskap för att för att hantera markanvändningskonflikter som berör gruvindustri, urfolk och staten som tillhandahåller de regelverk som aktörerna måste förhåll sig till. I projektet jämförs svenska förhållanden med liknande fall i Kanada där Social License to Operate (SLO) är ett mer vedertaget begrepp och urfolkens rättigheter ser annorlunda ut.

Förväntade effekter och resultat

Bättre kunskap om gruvrelaterade konflikters orsak och koppling till regelverk, urfolksrättigheter samt företagens praxis, gör det möjligt att hantera konflikter på ett mer effektivt och legitimt sätt. Projektet genererar redskap, inklusive ”bästa praxis”, som anpassats till svenska förutsättningar genom deltagande forskning, internationellt kunskapsutbyte och social innovation. Projektet kommer även att generera konkreta rekommendationer som kan hjälpa svenska beslutsfattare att skapa förutsättningar för bättre relationer mellan gruvföretag och samebyar.

Planerat upplägg och genomförande

I det här projektet jämförs gruvetablerings- och SLO-relaterade processer i två svenska och tre kanadensiska fall. Först identifieras viktiga SLO-relaterade frågor och utmaningar i samarbete med svenska nyckelaktörer. Sen utforskas och jämförs fallstudierna kvalitativt med hjälp av teorier om institutioner och styrning. Regelverkens och urfolksrättigheternas utformning samt bästa praxis står i centrum. Utifrån resultaten utvecklas sedan redskap som är anpassade till svenska förutsättningar genom en deltagande process där forskare och aktörer från båda länderna deltar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.