Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grönt kväve: Innovativ produktion av gödselmedel baserad på förnybar energi

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för energi och teknik
Bidrag från Vinnova 439 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet har möjligheterna för produktion av mineralkvävegödsel baserad på förnybar energi undersökts. Grönt kväve är ett viktigt steg mot en robust och hållbar livsmedelsproduktion, oberoende av fossila insatsmedel. Projektet var uppdelat i tre arbetspaket: kunden, konceptet och affären. Konstellationen har utfört en omvärldsanalys och undersökt frågor så som betalningsviljan för grönt kväve och potentialen av olika tekniska koncept, ur ett praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat visar på att en pilotanläggning för produktion av grönt kväve i Sverige skulle vara ett bra första steg mot en större omställning. En pilotanläggning kan fungera som underlag för teknisk utveckling men fungerar även bra som marknadsföring. Dock kräver en pilotanläggning många miljoner i investering. Projektet har också visat att marknaden för grönt kväve inte är helt mogen då det ännu inte finns en merbetalningsvilja för livsmedel producerade utan fossila insatser. Mycket återstår därför innan produktion av grönt kväve kan bli verklighet.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har genomförts av en grupp med kompetens inom forskning, kemiteknik och företagande. Marknadspotentialen för grönt kväve har utretts genom att kartlägga intressenter, deras behov och betalningsvilja. Projektkonstellationen har utfört en omvärldsanalys, studerat olika tekniska koncept och diskuterat deras för- och nackdelar. Arbetet har skett i mindre arbetsgrupper och i gemensamma workshopar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04212

Statistik för sidan