Grön Lots för innovativ utvecklig av Stockholms företagsområden.

Diarienummer 2015-05994
Koordinator Stockholm Business Region Development AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Planering hösten 2015

Syfte och mål

Projektet syftade till att etablera ett digitalt verktyg och en ny rådgivningstjänst för att främja företagsetableringar och hållbara projekt inom urban grönska, odling och ekosystemtjänster. Lotsen är nu en fullt integrerad del av stadens digitala företagsservice. Projektet har även etablerat rådgivning och utställning för innovativ teknik för cirkulär, urban matproduktion. Rådgivningstjänsten har bidragit till ett antal företagsetableringar och nya anställningar. Invest Stockholm och partners avser att driva och utveckla lotsen och rådgivningstjänsterna vidare.

Resultat och förväntade effekter

I projektet sammanfördes resurser från förvaltningar, sociala företag, fastighetsägare och miljöindustri. Grön Lots blev en specialiserad men integrerad del av Stockholms digitala företagsinformation. En utställningsplats och en rådgivningstjänst är tillgängliga, digitalt och fysiskt i Högdalen. Rådgivning till tiotals företag och individer har resulterat i ett antal nyanställda och nystartade företag. Projektet har fått en stor spridning och bidrar på sikt till utveckling av cirkulär, urban matproduktion, bättre utnyttjande av fastigheter och tillväxt i företag.

Upplägg och genomförande

1. Det nya verktyget utvecklades i samverkan med stadens förvaltningar och servicekontor. En begränsning var att kommersiell information inte kunde integreras fullt och att exporten till andra användare inte kunde ske automatiskt. All information är dock exponerad och fri att användas. 2. Utvecklingen av rådgivningstjänster och teknikexpo var lyckad. En begränsning var projektets begränsade resurser och korta tid. 3. Dialogen med lokala fastighetsägare och företagsnätverk resulterade i nya etableringar och projekt, i bl a sociala företag och produktionsbolag inom food tech.

Externa länkar

extern databas och hemsida med teknikexempel, företag och projektreferenser Digital guide till information om tillstånd, regler, certifiering, arbetskraftsrekrytering m m

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.