Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Diarienummer 2017-02224
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 878 900 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Lättviktslösningar med Grafen

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla grafenmodifierade hartser som ytskydd och/eller som matris i polymera kompositer inom högtemperatur- och barriärapplikationer. De förväntade förbättringarna i hartset är: minskad permeabilitet och genomträngning för syre och fukt, förbättrad dimensionsstabilitet, högre livslängd vid höga temperaturer, samt skräddarsydd processbarhet. Detta kommer att leda till ökad hållbarhet hos kompositer vid långtidsexponering i fuktig miljö och vid höga temperaturer, vilket gör att de kan ersätta metaller i fler typer av flygplanskomponenter.

Förväntade effekter och resultat

Materialen förväntas användas inom flyg och rymd där fördelarna bland annat är förbättrade egenskaper, minskad vikt (>20%) och lägre underhållskostnader. Detta öppnar även upp möjligheter för nya produkter och applikationer inom dessa industrier. Resultaten från projektet kommer att stärka konkurrenskraften hos svensk industri genom att kompetensen för design och tillverkning av grafenmodifierade kompositer höjs. Projektet kommer även kunna skapa tillväxtmöjligheter för tillverkare av grafit och grafen, samt främja FoU och kommersialisering av grafenteknologier i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet omfattar hela värdekedjan, från kommersiell leverantör av grafit till slutanvändare/tillverkare, och har den kompetens som krävs för hartssyntes och modifiering samt tillverkning och karakterisering av (nano)kompositer. Det tekniska utvecklingsarbetet kommer i huvudsak att genomföras av Swerea SICOMP och Nexam Chemical. GKN Aerospace och Woxna Graphite bidrar till genomförandet av projektet genom att delta i möten, tillföra information och utvärdera resultatens potential. Projektet består av fem arbetspaket med tydligt specificerade aktiviteter och mål.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.