Grafen förstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd

Diarienummer 2017-02929
Koordinator Swedwire AB
Bidrag från Vinnova 74 958 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2016-05206-en

Syfte och mål

Projektet har syftat till att ta fram tillgänglig information om hur grafen kan användas för att förstärka de korrosionsskyddande egenskaperna hos zink som ytbeläggning på ståltråd. Samt hur man kan tillämpa detta i en förzinkningsprocess av dragens ståltråd. Framtagen information har stärkt kunskapen inom området och möjliga processer för blandning av zink och grafen har identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Inga studier eller publicerade patent hittades med grafen med varm förzinkning av stål. Process för blandning i andra metaller kunde identifieras och låg till grund för prototyptesterna som genomfördes. Stora svårigheter uppkom med att få en homogen blandning av zink och grafen, och det finns ingen naturlig drivkraft för zink och grafen att blanda sig.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i två delar: Del 1 Förstudie: Med syfte att tillgodogöra sig redan gjorda studier på området Del 2 Prototyptest: Att med den information som framkommit i förstudien genomföra ett småskaligt test där en ståltråd ytbeläggs med ett zink/grafen skikt och att denna sedan testas för sin korrosionsbeständighet. Svårigheterna med att identifiera en fungerande metod för att blanda zink och grafen medförde att inget prototyptest kunde genomföras. Inom del 2 utfördes därför enbart arbete med att identifiera en fungerande metod.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.