Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

God innemiljö i energieffektiva byggnader

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets långsiktiga mål är att utveckla koncept och riktlinjer för en god innemiljö i energieffektiva byggnader. Det finns en utökad projektgrupp med representanter från ventilationsbranschen, materialtillverkare, arkitekter, fastighetsägare och kommuner. Det finns ett samförstånd om projektets fortsatta inriktning samt en plan för nyttiggörande och spridning av resultat i form av ett utkast till ansökan till Steg 2. För denna del av projektet har endast resultatmål funnits. De långsiktiga effekterna av projektet förväntas åstadkommas i nästa steg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektgruppen har utvidgats och består av dubbelt så många aktörer. Samförstånd mellan de i projektet ingående parterna har uppnåtts att god och hälsosam inomhusluft är ett resultat av ventilationsstrategier och val av material med låg avgivning av luftföroreningar. Vi har identifierat och analyserat lösningar som har potential att bidra till kvalitetssäkrat byggande: ett modelleringsverktyg som knyter samman energiaspekter och inomhusluftens kvalitet med miljöprestanda och kostnadseffektivitet ur ett livscykelperspektiv samt framtagning av affärsmodeller.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i form av tre workshops för hela projektgruppen samt ett större antal möten i mindre konstellationer. Presentationer och diskussioner vid möten har används till en omarbetad projektplan, den ursprungliga idén om tekniska lösningar mellan ventilation och materialemissioner har tonats ned och projektet har riktats in på samhällsrelaterade och marknadsorienterade aspekter av god inomhusluft. Projektgruppen har gemensamt tagit fram en detaljerad, tidssatt projektplan för det fortsatta arbetet samt ett utkast konsortieavtal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00385

Statistik för sidan