GNOME ACA

Diarienummer 2017-01679
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 257 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen

Syfte och mål

Det övergripande syftet var att framställa metallfria elektriskt ledande adhesive för montering och kontaktering av sensorer för strålning. Metaller som ofta används i ledarbanor, lod och häftämnen, som koppar, guld och tenn, inducerar sekundärstrålning som stör mätningen. Ett specifikt delmål har varit att belägga polymerpartiklar med grafen. En metod för att skapa en grafenbeläggning på polymerpartiklar har utvecklats. Partiklarna är elektriskt ledande och kan blandas med en häftämneskomposition för att skapa att anisotropt ledande material.

Resultat och förväntade effekter

Elektriskt ledande partiklar i form av grafenbelagda polymerpartiklar har utvecklats. Dessa kan blandas in i lim för att åstadkomma elektriskt ledande lim. Detta resultat kan leda till att montering av strålningssensorer med flip-chip teknik med ett metallfritt anisotropt ledande lim är möjligt. Detta kan i sin tur ha effekten att kretskort med en hög antalsdensitet av sensorer kan realiseras med tillverkningsmetoder som är skalbara och ekonomiskt realistiska.

Upplägg och genomförande

Först belades partiklar genom att agitera plastpartiklar med grafenpartiklar i torrt tillstånd. Denna process ledde till ofullständigt beläggning av polymerpartiklarna. En alternativ metod som utförs i vätskefas utvärderades därefter. Metoden att belägga partiklar i vätskefas visade sig resultera i grafenbelagda partiklar. Grafenbelagda partiklar karaktäriserades med SEM. Häftämnen innehållande grafenbelagda partiklar undersöktes med avseende på ytledningsförmåga och ledningsförmåga i z-led.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.