Glas på trä för fasader med lågt underhåll

Diarienummer 2018-00368
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Byggteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Långsiktigt bidra till hållbart byggande och stärka trä- och planglas industrins konkurrens och innovationsförmåga. Kortsiktigt att skapa förutsättningar för en UDI 2 ansökan.

Förväntade effekter och resultat

Byggindustrin bidrar till en stor del av de globala CO2 utsläppen. En ökad användning av trä, en förnybar råvara som binder CO2 skulle minska påverkan. Ökat intresse att bygga med trästomme innebär ofta att arkitekter och byggherrar också vill välja en träfasad. Krav på brandskydd och underhåll gör att en träfasad på höga hus kan bli svår att motivera. Projektet ska resultera i fasadkoncept för framför allt höga fasader med trämaterialets estetik och glasmaterialets låga underhållsbehov.

Planerat upplägg och genomförande

Prototyputveckling Framtagning av träglaslaminatprototyper och bedömning av miljöpåverkan. Olika materialkombinationer bestäms i samverkan. Marknad och omvärld Potentialen för träglaslaminat, som alt. till träpaneler och skivmaterial på fasad Teknisk utvärdering En teknisk utvärdering av egenskaper genomförs Materialval Brand Klimatbeständighet Hårdhet: Utveckling av projektkonstellation Hitta de intressenter bland deltagande aktörer som vill engagera sig i utvecklingen av ett komplett fasadsystem och att utreda om immateriella rättigheter behöver skyddas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.