Gestaltning av personlig Elproduktion

Diarienummer
Koordinator Pike Solution AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet ´Gestaltning av personlig Elproduktion´ var att utveckla produkt och tjänstekoncept för visualisering av olika förhållanden i hushållets användning och produktion av el. Målsättningarna med projektet har uppfyllts då projektgruppen både i teori och praktik påvisat designförslag för olika produkter samt utvecklat en fungerande teknikplattform för fortsatt kommersialisering. Projektgruppens kompetensgrund inom innovation för hållbara IT-designprodukter och tjänster har i väsentlig grad ökat som ett direkt resultat av det genomförda projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ökad förståelse för vikten av attraktiva produkter för gestaltning av personlig elproduktion hos projektgruppens deltagande företag och organisationer. Genom den användarcentrerade utvecklingsprocessen har attraktiva designförslag skapats som utgör en bas och startpunkt till framtida kommersialisering av produkter. Kompetensnivån har höjts hos samtliga projektpartners gällande mekanismerna hos konsumenters adaption av den relativt nya företeelsen personlig elproduktion med stärkt konkurrenskraft som effekt.

Upplägg och genomförande

Den huvudsakliga projektorganisationen och genomförandeplanen har fungerat. Däremot kan det konstaterat att den mångfacetterade projektgrupperingen hade fungerat bättre genom starkare resurssättning gällande projektledning, speciellt då projektgruppens sammansättning förändrades under projektets genomförande. På det stora hela kan det dock konstaterats att projektets mål och genomförande har gett de önskade effekterna hos de involverade parterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.