Geometrioptimerad limfogning II fokus montering av komponeneter

Diarienummer 2015-06897
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 6 118 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion inom transportindustrin

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla teknik som ta sikte på de övergripande målen om en högre produktivitet samt en minskad miljöpåverkan och bidrag till reducerad CO2 användning genom repeterbara och kvalitetssäkrade limfogar för framtida multimaterialanvändning. Projektets lösning är: Optimal kombinationsfog Optimerad limfog med avseende på geometri, lastfall och minimalt spill Simuleringsstöd för optimerad -applicering av lim och -montering med lim för bättre kvalitetsutfall på sammansatt komponent Reducerad omställningstid, uppstartstid, kassation och spill

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas genom de simulerings och programmeringsverktyg som utvecklas i projektet möjliggöra effektivare fogning av multimaterial komponenter. De i det första projektet uppskattade vinsterna på i driftagandet av nya limintensiva produktionsavsnitt med upp till 40%. Förväntas förbättras ytterligare när montering och fognings tekniker kan samverka.Vilket kan möjliggöra nya konstruktionslösningar med ny fog teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att vidareutveckla den teknik för reologianalys som skapades i GOLF1 kan indata till state of the art teknologi för fluidsimulering som skapar indata till state of the art teknik för kollisionsfri banplanering och programmering av robot och monteringssimulering. I en industriellt styrd studie för framtagning och avprovning av flera situations case skapa indata till monteringssimulering samt ta fram publika demonstrations scenarior för teknikspridning med uppfyllnad av uppsatta mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.