Geo-Life Region

Diarienummer 2013-02328
Koordinator Future Position X
Bidrag från Vinnova 22 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för Geo Life Region är att i Gävleborgsregionen kombinera kunskapsområdena geospatiala informationslösningar och folkhälsa för att utveckla nya tjänster, processer och tillämpningar till gagn för medborgarnas förutsättningar att ha ett friskt och välmående liv. Resultatet ska ha en internationell och tidigt söka en internationell marknad. Under de första tre åren har grunden lagts för detta. Forskningsprojekt har startats tillsammans med vården bl a i form av Sensing city. Ett internationellt nätverk av forskare har formats och möts årligen.

Resultat och förväntade effekter

Uppbyggnaden av Geo Life Region förväntas utöver initiering av specifika projekt ge en positiv påverkan på det regionala innovationssystemet och dess utveckling. Vidare förväntas arbetet ge effekt på den forskning som genomförs i regionen där initiativet påverkar inriktningen på regional forskning men även attraherar såväl nationella som internationella forskare att delta i arbetet. Koppling till internationell forskning har etablerats. Samverkan med Högskolan i Gävle är under uppbyggnad och kommer att förstärkas och vidareutvecklas under kommande år.

Upplägg och genomförande

De första tre åren har verksamheten bedrivits inom tre plattformar; Internationalisering, Förnyelse samt forskning. Internationalisering har formats till ett eget projekt som stöttar mikroföretag i sin internationalisering genom att utforma en självvärderingsmetod som företagen kan använda. Förnyelse har arbetat med att bygga upp hantering runt friskpiloter och övergår succesivt i kommersialisering och etablering av living lab. Inom forskningsplattformen har ett internationellt nätverk byggts upp som nu kommer att vidareutvecklas i nära samverkan med Högskolan i Gävle.

Externa länkar

Webbsidan geoliferegion.com nås direkt via egen URL men är samtidigt en del av FPX webplats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.