Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GENSAM - Gemensam nationell hantering av sekvenseringsdata inom klinisk mikrobiologi

Diarienummer
Koordinator FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN - Folkhälsomyndigheten, Solna
Bidrag från Vinnova 477 212 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

I en globaliserad värld är kontroll av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens en utmaning för folkhälsan. Helgenomsekvensering av smittämnen möjliggör genom identifiering, kartläggning och uppföljning en effektiv hantering av smittsamma sjukdomar och spridning av antibiotikaresistens. Den avancerade tekniken ställer dock nya krav på kvalitetssäkring, standardisering, datadelning och harmoniserad tolkning. I steg-1 genomfördes en fördjupande behovsanalys, skapades en detaljerad projektplan, risker, juridiska och tekniska aspekter analyserades.

Resultat och förväntade effekter

För att dra nytta av den ökade mängden NGS-data behövs kapabla analysverktyg som är beroende av tillgängliga, strukturerade och kvalitetssäkrade data. GENSAM tillhandahåller en webbaserad plattform som ska tillgängliggöra, analysera och förvalta mikrobiell NGS-data samt tillhörande metadata. Kliniska mikrobiologiska laboratorium ges möjlighet att ladda upp NGS-data och analysera genetiska sekvenser av mikrobiella smittämnen i nära realtid. Beräkning av likheten mot redan befintliga sekvenser i databasen förbättrar epidemiologiska analyser och utbrottsutredningar.

Upplägg och genomförande

De primära användarna (kliniska mikrobiologiska laboratorium) liksom vårdhygien och smittskyddsenheter, aktörer ansvariga för lokalt smittskyddsarbete, var delaktiga i fördjupade behovs- och riskanalyser genom workshops och enkäter. Behov av specifika funktioner/processer har kartlagts för senare tester och implementering. Juridiska och tekniska utredningar har skapat underlag för utveckling av plattformen enligt GDPR och på ett ändamålsenligt sätt. Det togs fram en prototyp av ett gränssnitt för att kommunicera projektets mål och stämma av med användarnas behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03378

Statistik för sidan