Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gemenskapad stad

Diarienummer
Koordinator LOVELY LANDSKAP AB
Bidrag från Vinnova 479 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att utveckla en metod för att lyfta fram betydelsen av sociala och ekologiska värden i planprocessen, och att förbättra kunskapsunderlag för jämställd kommunikation i stadsplaneringen. Projektmålen är att utveckla ett kommunikativt kartverktyg, att utveckla delaktighetsarbetet i Stockholms stad och att sammanställa en handledning för kontinuerlig medborgardelaktighet i stadsplanering. Aktörsgruppen har i Steg 1 konkretiserat och utvecklat idé och organisation för hur målen skall realiseras med hjälp av 3 delprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Konstellationsbyggandet har utökat parts- och referensgruppens bredd och kompetens. Aktörerna har tydliga ansvarsroller vilket stöder engagemang över tid. Resultaten möter konkreta behov hos parterna och får direkt spridning via dem. Del A summerar urbanforskning på Chalmers/KTH, Del B understöds av politiska direktiv i Stockholm och Del C efterfrågas av bl a SKL. Koppling till näringsliv och civilsamhälle har stärkts med byggbolag och ideella föreningar i referensgruppen. SGBC som ny part ger spridning till svenska och utländska nätverk via utveckling av kompetensprogram.

Upplägg och genomförande

Arbete i Steg 1, utredning och behovsanalys etc, har fungerat enligt plan. En stark konstellation och projektavtal (utkast) finns. Delprojekt A-C interagerar så att ett Social-ekologiskt kartverktyg utvecklas (Del A), och testas i Dialogmetodologisk fallstudie (Del B). A och B ligger till grund för en Systematiserad metodik för delaktighet (Del C). Samordning har tagit mer tid än väntat i Steg 1. En grundlig begreppsdiskussion skjuts till Steg 2, liksom fallstudiearbetet i sin helhet, då det där ska kopplas till reella stadsutvecklingsprojekt i Stockholm.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00699

Statistik för sidan