Gemenskapad stad

Diarienummer
Koordinator LOVELY LANDSKAP AB
Bidrag från Vinnova 479 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla en metod för att lyfta fram betydelsen av sociala och ekologiska värden i planprocessen, och att förbättra kunskapsunderlag för jämställd kommunikation i stadsplaneringen. Projektmålen är att utveckla ett kommunikativt kartverktyg, att utveckla delaktighetsarbetet i Stockholms stad och att sammanställa en handledning för kontinuerlig medborgardelaktighet i stadsplanering. Aktörsgruppen har i Steg 1 konkretiserat och utvecklat idé och organisation för hur målen skall realiseras med hjälp av 3 delprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Konstellationsbyggandet har utökat parts- och referensgruppens bredd och kompetens. Aktörerna har tydliga ansvarsroller vilket stöder engagemang över tid. Resultaten möter konkreta behov hos parterna och får direkt spridning via dem. Del A summerar urbanforskning på Chalmers/KTH, Del B understöds av politiska direktiv i Stockholm och Del C efterfrågas av bl a SKL. Koppling till näringsliv och civilsamhälle har stärkts med byggbolag och ideella föreningar i referensgruppen. SGBC som ny part ger spridning till svenska och utländska nätverk via utveckling av kompetensprogram.

Upplägg och genomförande

Arbete i Steg 1, utredning och behovsanalys etc, har fungerat enligt plan. En stark konstellation och projektavtal (utkast) finns. Delprojekt A-C interagerar så att ett Social-ekologiskt kartverktyg utvecklas (Del A), och testas i Dialogmetodologisk fallstudie (Del B). A och B ligger till grund för en Systematiserad metodik för delaktighet (Del C). Samordning har tagit mer tid än väntat i Steg 1. En grundlig begreppsdiskussion skjuts till Steg 2, liksom fallstudiearbetet i sin helhet, då det där ska kopplas till reella stadsutvecklingsprojekt i Stockholm.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00699

Statistik för sidan