Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gävleborgs Verklighetslabb för Innovativa Lösningar i Offentliga Miljörer - Att Upphandla en Obruten Höftled

Diarienummer
Koordinator GÄVLEBORGS LÄNS LANDSTING - Ledningskontoret
Bidrag från Vinnova 258 840 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien har varit att lägga grunden för att en en svensk kommun skapa ett Verklighetslabb med inriktning på tester av arbetssätt och verktyg för att förbättra de äldres livskvalitet. Detta är en stor samhällsutmaning. Tre vägar har identifierats för att bidra till lösningar: förbättrad hälsa för att skjuta upp den äldres vårdbehov, implementering av ny teknik, förbättrade organisationsformer. Vi har genom en fallstudie i en kommun kunnat rama in de förutsättningar som behöver uppfyllas för att ett projekt av detta slag skall kunna etableras och bedrivas med framgång.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss att vi med denna studie som underlag kunna dels intresse en kommun att vilja medverka som värdkommun. Vi har också kunnat precisera de krav som kommer att ställas på en sådan kommun och vi har fått viktiga insikter i hur ett sådant tänkt Verklighetslabb kan utformas, t ex hur arbetet kan bedrivas och vilka problem som måste hanteras för att sådana tester, i operativ miljö, ska kunna genomföras och för att vi skall kunna säkerställa vetenskapligt hållbara resultat. Vi har också kunnat precisera resursbehoven. Utfallet är ett material som underlättar intressenters beslut.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört en fallstudie i vilket ett brett urval av aktörer, nyckelpersoner inom kommun, region, ideell sektor samt privat har intervjuats. Vi har valt denna metod då vi vill få en samlad bild av den typ av samstämmighet och friktioner som finns i den aktuella typen av verksamhet. Genom att göra på detta sätt har en bild vuxit fram som inte bara möjliggjort en anpassning av design och förväntat genomförande av en huvudstudie utan även skapa bättre förutsättningar för att projektet kan implementeras samt att det kommer att kunna bli verkningsfullt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04967

Statistik för sidan