Gasspektroskopiutrustning för forensisk fältanalys

Diarienummer 2017-01917
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 549 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic Components and System. Research and Innovation Projects 2017

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga mål är att utgående från de tekniska lösningar som utsetts som särskilt lämpliga i en tidigare förstudie utveckla en prototyp för indikativ fältanalys av gaser för forensiska tillämpningar samt att verifiera dess funktion både i labb och ute i fält eller under fältlika omständigheter.

Förväntade effekter och resultat

Den produkt projektet avser utveckla förväntas bli en handhållen analysutrustning som kan användas av den personal som är först på plats på en brottsplats och kommer underlätta och snabba upp bevisinsamlingen samt potentiellt även bidra till att en större andel relevanta bevismaterial kan skickas in för noggrann labbanalys och därmed effektivisera brottsutredningsprocessen. Genom att identifiera gaser på ett tillförlitligt och snabbt sätt förväntar vi oss kunna genomföra helt nya forensiska undersökningar och erhålla fler dimensioner vid olika brottsplatsundersökningar.

Planerat upplägg och genomförande

Alla parter deltar aktivt i projektet. Arbetet omfattar både laborativt arbete på Acreo, Serstech och Nyfors och utvärdering hos NFC. Särskilt design och integration kommer innebära tätt samarbete mellan parterna. Projektmöten med deltagare från alla parter kommer dessutom hållas minst en gång per kvartal. Arbetet löper över 24 månader och är uppdelat i olika arbetspaket innefattande specialfiberutveckling, labbprototyptillverkning, design och tillverkning av en fältprototyp utgående från ett befintligt instrument samt utvärdering i fält eller fältliknande miljö.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.