Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning

Diarienummer 2018-01473
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)

Syfte och mål

Funktionaliserad grafen kan potentiellt förbättra mekaniska egenskaper hos polymerbaserade lågfriktionsbeläggningar och polymera material.I projektet utvärderas möjligheten att använda funktionaliserad grafen som tvärbindare och strukturförbättrare. Olika metoder för funktionaliserad grafen kommer att utvärderas och jämföras och de mest lovande kommer att undersökas mer noggrannt. Målet med funktionalisering är att generera grafen som kan tvärbindas med olika polymermatriser som epoxiy och polyuretan.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat från förstudien är en ökad kunskap kring funktionalisering av grafen och dess potential. Hos Chalmers Tekniska Högskola kommer resultatet från forskningen doktorandstudenter till godo och om resultaten är goda kan artiklar publiceras. Om resultaten är goda kan detta användas för framställning av nya produkter. Projektparterna får även en ökad kunskap kring varandras verksamheter.

Planerat upplägg och genomförande

Chalmers är kunskapsnavet vad gäller grafenbaserad teknologi. Smart High-Tech AB medverkar som ett materialföretag med kompetens att utveckla och tillverka funktionaliserad grafen. Applied Nano Surfaces Sweden AB och Flexlink AB har rollen som slutanvändare i projektet. Projektet är indelat i tre olika arbetspaket, projektledning, funktionalisering och verifiering. Möten kommer att hållas varje vecka under förstudiens livslängd för att säkerställa att projektresultat genereras i tid.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.