Fresh tropical fish and vegetables from Clean tech industries within the Baltic Sea Region

Diarienummer 2010-02741
Koordinator Processum Biorefinery Initiative Aktiebolag - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det konkreta målet var att undersöka teknisk och ekonomisk potential för landbaserad fiskodling och växthus integrerade med befintlig processindustri. Det målet har uppfyllts genom att förstudien har utförts och resulterat i anläggningsdesign, investerings- och lönsamhetskalkyl för en fiskodling på Domsjö industriområde. När det gäller det övergripande målet att producera fisk och grönsaker på ett hållbart sätt genom nyttjande av industriella restströmmar så har vi kommit en bit närmare.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i anläggningsdesign, investerings- och lönsamhetskalkyl för en fiskodling på Domsjö industriområde. Resultaten visar att det finns synergier med industriell integration men att det är svårt att få lönsamhet i en småskalig anläggning. Bedömning av lönsamheten för en större anläggning tyder på bättre ekonomisk potential. Förstudien kommer att utgöra en grund för fortsatta diskussioner med intressenter och potentiella entreprenörer om möjligheterna att realisera konceptet.

Upplägg och genomförande

Studien har utförts av åF och Eurocon på uppdrag av Processum. En referensgrupp med representanter från lokala industrier, fiskodlings- och livsmedelsbranschen har konsulterats under projektet. Delsteg i arbetet har varit att identifiera möjlig lokalisering och skala för en mindre utvecklingsanläggning samt att göra en övergripande design, lönsamhetskalkyl och en utblick gällande marknadspotential för större anläggning. Synergier med industriell integrering och växthusodling har bedömts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.