Från koltjära till grafen - produktionmetoder och framtidiga användningsområden en förstudie

Diarienummer 2018-01487
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, LULEÅ
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-04143-en

Syfte och mål

Det övergripande målet är att utföra en preliminär utredning för att fastställa möjligheterna för att producera grafen från tjära och tjärslam, samt att identifiera potentiella användningsområden. De specifika uppgifterna består av; - Genomföra en kartläggning över metoder för grafen-framställning. - Genomföra försök i lab-skala med att framställa grafen från tjära och tjärslam. - Identifiera potentiella värdekedjor för att framställa och utnyttja producerad grafen. - Bygga upp kompetens inom området, samt att skapa ett aktivt samarbetsnätverk för fortsatt utredning.

Resultat och förväntade effekter

Utredning visar att det är möjligt att framställa grafen från tjära och tjärslam, vilka är biprodukter från tillverkning av koks vid SSAB i Luleå, genom högtemperaturbehandling. Användande av grafen som korn för tillväxt i processen ökar utbytet. De experimentella försöken indikerar att tjära är ett bättre ingångsmaterial, sett till kvalitet i framställd grafen, men tjärslam ger ett högre produktionsutbyte. Projektet visar på en möjlighet för att producera högkvalitativa material från biprodukter och visade prov på kunskap, samarbete, och kompetens, i detta område.

Upplägg och genomförande

Projektet består av litteraturstudie, experimentellt arbete, workshops och seminarier. Månatliga möten hölls tillsammans med personal från SSAB. Prover med tjära och tjärslam förbereddes och behandlades i vakuumresistansugn och Acheson-ugn för grafen produktion. Framställd grafen analyserades med SEM, Raman spektroskopi och XRD. Tekniska utvärderingar fördes tillsammans med internationell expertis från Sverige, Kina och USA. Resultaten presenterades på workshoppen Konsortiekatalys inom SIO Grafen, och kommer även presentas på Svenskt Grafenforum under hösten 2019.

Externa länkar

Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)/ Finansierade projekt Oral presentation at Workshoppen Konsortiekatalys 17 januari (Göteborg) - SIO Grafen. Workshop ”Konsortiekatalys” 12 juni, KTH Campus, Stockholm

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.