Från koltjära till grafen - produktionmetoder och framtidiga användningsområden en förstudie

Diarienummer 2018-01487
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, LULEÅ
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Målet med projektet är att utreda möjligheterna för att producera grafen från koltjära som uppstår som en biprodukt vid koksproduktion, samt att identifiera potentiella användningsområden. De specifika målen är; - Genomföra litteraturstudie över lämpliga metoder för produktion av grafen från tjära; - Utföra försök i labbskala för produktion av grafen från koltjära; - Identifiera möjliga värdekedjor för produktion och användning av framställd grafen; - Bygga upp kompetens inom området samt att skapa ett aktivt och starkt samarbetsnätverk inom EU och på global nivå.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer utvärdera möjligheterna för att använda koltjära för att producera en högvärdig produkt i form av grafen i labbskala. Projektet kommer bidra med kunskap om att framställa och använda grafen inom och utanför metallindustrin, vilket kommer kunna bidra med positiva sociala effekter såsom effektivare användning av naturliga resurser, ökad välfärd, minskad klimatpåverkan och övrig miljöpåverkan. Studien kommer ge vägledning mot möjliga industriella applikationer i följande utvecklingssteg.

Planerat upplägg och genomförande

Tillsammans med SSAB kommer MEFOS genomföra arbetet genom ett flertal aktiviteter, inklusive systematisk litteraturstudie, labbskaleförsök, studiebesök och seminarier. Projektet är uppdelat i 4 arbetspaket (WP), - WP1: Systematisk litteraturstudie över produktion av grafen från koltjära (2018-09-30) - WP2: Labbskaleförsök av framställning av grafen från koltjära (2018-10-31) - WP3: Utvärdering av värdekedjor och utveckling av affärsmodeller (2018-12-31) - WP4: Projektledning och kunskapsspridning (mid-term rapport: 2018-11-02; slutrapport: 2019-03-02)

Externa länkar

Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)/ Fi­nan­si­e­ra­de pro­jekt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.