Framtidens testmetodik: behov och krav

Diarienummer 2017-05508
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin

Syfte och mål

Fordonsindustrin är draglok för svensk export och står för en betydande del av den svenska industrins sysselsättning, förädlingsvärde och spjutspetsteknik. För att svensk fordonsindustri ska lyckas behålla sin framskjutna ställning krävs förmåga att effektivt utveckla mjukvara som är validerad och kvalitetsgranskad. Förstudien syftar till att studera hur testmetodik bör utformas som möter framtidens krav på verifierade och validerade fordonssystem.

Förväntade effekter och resultat

Förstudiens resultat förväntas utgöra insikter som medför att svensk fordonsindustrin både ska kunna dra nytta av utvecklingen som kan ske genom självlärande autonoma fordonssystem, och samtidigt vara en garant för kvalitén av den utvecklade funktionen. Existerande testmetoder kommer karaktäriseras och state-of-art forskning kartläggas. Domänexperters syn på behov av framtida testtekniker och processer kommer även att fångas. Genom jämförelse kan gapet mellan existerande tekniker och behovet av testmetodik för mjukvaruinnovation förstås.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien struktureras genom arbetspaket. I state-of-art sker strukturerad review av forskning om testning av mjukvaruinnovationer för själkörande och -lärande fordon. I explorativ studie genomförs intervjuer med experter med insikt i framtida test- och verifieringsbehov. I syntes mappar projektet resultatet av state-of-art mot behov och utmaningar identifierade i den explorativa studien. I implementeringsprojekt omvandlas resultatet av förstudien till en utgångspunkt för ett projekt att brygga det gap som identifierats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.