Framtidens materialdesign

Diarienummer 2015-06474
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 7 650 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Projektet utgör en ny typ av strategiskt samarbete som syftar till kontinuerlig industrialisering av utvalda resultat från långsiktig grundforskning. Vetenskapliga insatser hos fem svenska forskargrupper sammanförs i en riktad insats mot integrerad modellering av utskiljningar hos metalliska material och kopplas till frågeställningar hos sju företag.

Förväntade effekter och resultat

Projektet adresserar grundkoncepten bakom agendasteg 3. öka materialutvecklingstakten. Det siktar på en långsiktig utveckling av modellering som kommer att bilda grund för materialutveckling i många år framöver. Det kommer att utmynna i nya modeller och modelleringsverktyg för att behandla utskiljning i metalliska material genom att integrera ab initio beräkningar, calphad och grundläggande modellering av kärnbildning

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket som berör modellering av ytenergier, modellering av tidiga utskiljningsstadier, tillämpning på karbidutskilning i martensit, tillämpning på sigmafasutslilning i höglegerade stål samt kompetensöverföring. Det finns en detaljerad koppling mellan olika insatser för att nå önskat slutresultat i form av en ny utskiljningsmodell som kan användas inom akademin och industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.