Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens Fossilfria Bergutlastning

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 4 240 000 kronor
Projektets löptid maj 2022 - april 2025
Status Pågående
Utlysning Fossilfria Arbetsmaskiner - FFI

Syfte och mål

Bergmaterialindustrin är en av de 21 branscher som medverkar och tillsammans täcker dessa 21 mer än 70 procent av utsläppen i Sverige. För att nå de högt uppsatta miljömålen inom bergmaterialproduktion krävs inte enbart en övergång till fossil- och emissionsfri drift, utan ett nytänkande även vad gäller process och nya maskinkoncept. Ansatsen är att ta fram en ny systemlösning för bergutlastning som tar hänsyn till de randvillkor elektrifiering medför, detta är begräsningar i form av energidensitet för batterier jämfört med diesel som dagens lösning har utvecklats runt i årtionden.

Förväntade effekter och resultat

Det långsiktiga målet är att få hela kedjan inom ballastproduktion fossilfri. Delsystemet som är fokus i detta projekt är den process som står för majoriteten av den kvarstående fossila bränsleanvändningen idag, då det finns lösningar på elektrifierad kross, transportband och sorteringsverk. Uppskattningsvis skulle detta projekt kunna täcka in 1/3 av de 60% som är transporters andel i ovanstående tabell eller cirka 84 - 152 tusen ton CO-ekv i Sverige. Att vi här inkluderar både mobila och fasta krossar gör att resultatet kan användas i de flesta bergtäkter globalt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i arbetspaket. Målet är att i avslutande del av projektet, testköra ett nytt maskinkoncept samt energitillförselsystem på site.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2022

Diarienummer 2022-00578

Statistik för sidan