Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens design - Återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Målet är att utveckla träkonstruktioner lämpade för återmontering och återanvändning med bestämda funktioner som följer värdekedjan för ökad miljönytta. Projektidén är att utifrån konceptstudier utveckla och visa upp demonstratorer av demonterbara och återanvändbara träkonstruktioner som utgår från miljönytta och samverkan i den cirkulära värdekedjan. Träbyggnader ska utvecklas till att möjliggöra ökad cirkularitet genom design, definierade funktioner, användning i nya applikationer och beräkning av miljöprestandan.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet blir nya träkonstruktioner på marknaden och affärsmodeller utvecklade genom samverkan mellan samarbetspartners med utgångspunkt från byggnadens cirkulära flöde. Förväntade effekter -Nytt samarbetet i aktörs-kedjan -Riktlinjerna för rivningsavfall tar hänsyn till hur träkomponenter ska tas om hand -Påverkan på policy, styrmedel, regelverk om återbrukade träprodukter för omställning till demontering istället för rivning. -Beställare ställer krav vid upphandling på verifierbara funktionskrav.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är indelat i fem arbetspaket (AP) som leds av en AP-ledare och en biträdande AP-ledare från industrin med en stödjande roll och förankring av arbetet. Arbetet utgår från konceptstudier för att utveckla affärsmodeller och visa upp demonstratorer där alla parter bidrar utifrån sina roller och kompetens. Alla deltagare tar ansvar för att bidra och samarbeta i projektet enligt projektplanen som upprättas i början av projektet. Jämlikhetsaspekten beaktas och både män och kvinnor deltar i projektet utifrån olika kompetenser och aktörsroller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 september 2023

Diarienummer 2020-03668

Statistik för sidan