Framtidens Bioraffinaderi som innovationsmiljö för hållbarhet pilotsatsning 2013- 2014

Diarienummer 2013-05497
Koordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi med avseende på förmåga att skapa hållbarhetsdrivna affärer. Genom arbete med aktuella fall genom en serie workshopar har pilotprojektet gett konkreta och relevanta kunskaper om potentiella konkurrensfördelar med avseende på hållbar utveckling. Deltagarna i projektet har fått verktyg för att arbeta med affärsutveckling i allmänhet, med specifik tillämpning på gröna mervärden. Projektet nådde genom ett brett deltagande stora delar av klustret.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till en fördjupad förståelse för hållbarhetsbegreppet, som delas mellan många aktörer inom klustret. Vi ser att projektet har samspelat med och kunnat stärka andra utvecklingsinitiativ där hållbarhet är en viktig del av affärsidén. Genom det ökade fokus som klustret nu lägger på kommersialisering av innovationer så har pilotprojektet spelat väl in och erfarenheterna ingår som en naturlig del i den framtida utvecklingen. Projektet har redan bidragit till att stärka konkreta projekt där kommersialisering av gröna mervärden är centralt.

Upplägg och genomförande

Huvuddelen av projektet genomfördes som en utbildning med 4 workshopar och arbete i grupper mellan träffarna. Grupperna formulerade och utvecklade business case kring bioraffinaderiprodukter och gröna mervärden, som utgjorde en röd tråd genom hela programmet. Utbildningen utformades och leddes av Goodpoint AB tillsammans med SP Processum. 16 personer från 11 företag deltog i utbildningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.