Framtidens avfallshantering för den täta hållbara staden

Diarienummer 2014-04397
Koordinator MALMÖ KOMMUN - MILJÖFÖRVALTNING - Bergsgatan
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Malmö stad tillsammans med VA SYD och SLU Alnarp vill nu genomföra en innovationstävling där syftet är att skapa funktionella system, för: de som ska sortera sitt avfall genom systemen, entreprenörer som hämtar olika fraktioner och de som har ansvar för skötsel av systemen. Tävlingsförslagen ska adressera de problem som idag är förknippade med sopsortering i tät stadsmiljö. De systemlösningar som tas fram ska möjliggöra placeringar som tidigare inte var möjliga i den täta miljön. Tävlingen kommer utgå från utvecklingsområdet Norra Sorgenfri i Malmö.

Resultat och förväntade effekter

De system för avfallshantering som tas fram för Norra Sorgenfri kommer att vara vägledande för hur sopsorteringsystem utvecklas i Malmö framöver. Tävlingen ska genomföras så att de deltagande koncepten ska kunna uppföras både på privat mark och på allmänplatsmark. De lösningar som skapas har stor potential att kommersialiseras i stor skala i Malmö, Sverige och internationellt. Genom de nya system som tävlingen genererar förväntas återvinning av förpackningar och omhändertagande av matavfall, elektronikskrot och farligt avfall att öka.

Upplägg och genomförande

Miljöförvaltningen Malmö stad koordinerar arbetet. En arbetsgrupp har skapats med representanter för Malmö stad, VA SYD och SLU Alnarp. Under förstudiefasen har arbetssätt, behov och avgränsningar definierats ytterligare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.