Framtida Yrkesval: Inspiration och Innovation genom Normmedvetna Arbetsprocesser i Nya Samarbetssystem

Diarienummer 2014-02683
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har skapat en gemensam plattform för ett genomförandeprojekt som syftar till att inspirera unga med kompletterande kompetenser och bakgrund till utbildnings- och yrkesval som industrin behöver. Projektidéen är skapa en ny modell och normmedvetna arbetsprocesser där tvär-organisatorisk samverkan sker mellan skolor, teknik- och industriföretag, science center och akademi/institut.

Resultat och förväntade effekter

Genomförandeprojektet förväntas leda till ökad ömsesidig normmedvetenhet mellan olika samverkande parter i nya samarbetssystem samt nya organisatoriska förutsättningar för samverkan mellan parter och yrkesroller. Förväntade effekter är ökad innovationsförmåga genom att attrahera fler unga med kompletterande kompetenser, kön och bakgrund till utbildnings- och yrkesval som företag efterfrågar. Organisatoriska jämlika förutsättningar kan skapas när undervisningen starkare relateras till företagsperspektiv och ökad skalbarhet möjliggörs av pågående initiativ.

Upplägg och genomförande

Genom en intervjustudie, observationer och en workshop har organisationers drivkrafter, arbetssätt, normer och utmaningar kartlagts. En problematik är att rekryteringsbasen sjunker vilket också medför svårigheter att uppfylla strategiska företagsmål såsom genusbalans och mångkulturell kompetens. Skolors yrkesverksamma har en viktig roll där dock nya organisatoriska förutsättningar behöver skapas för att kunna integrera undervisningen till dessa arbetsprocesser. Förstudien har genomförts av Universeum AB, Swerea IVF, LiU och LTU i samverkan med företag och skolor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.