Förstudie/idéutveckling - Demokrativerktyg ´Free Voice´

Diarienummer
Koordinator PSYKOLOGILABBET AB - PSYKOLOGILABBET AB - YSTAD
Bidrag från Vinnova 153 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien bekräftar att unga har högre önskemål om delaktighet och större behov av att uttrycka sin röst än vad dagens system kan fånga upp och möjliggöra. Beslutsfattare ser samma behov om att hitta nya vägar som kompletterar dagens system. Det finns alltså ett systemgap och ett marknadsbehov för ett digitalt verktyg. Vi har fått bekräftat värdet av fortsatt utveckling och ett väl underbyggt ramverk till koncept. Många aktörer har visat intresse för att vara delaktiga i det fortsatta arbetet. Vi har fått bekräftat på att skolan är en naturlig plats att introducera verktyget.

Resultat och förväntade effekter

Vår analys visar ett tydligt behov av ett digitalt demokrativerktyg. Verktyget kommer att stärka och synliggöra ungdomar som resurs där även de unga som idag är passiva, mindre verbala kan hitta en plattform att utvecklas på. Vi möjliggör alltså tillväxten av en större bas av unga aktiva, talespersoner i olika frågor. Skolan är en naturlig plats för att introducera verktyget, ett modernt undervisningsverktyg som också bidrar till att lyfta demokratifrågan i skolan.

Upplägg och genomförande

De ungdomspolitiska målen avspeglas inte i verkligheten. Tekniken erbjuder en väg, ett systematiskt sätt att skapa medvetenhet och förflyttning. Att låta unga gå från passiva till aktiva, från medverkan till medinflytande. De initiativ som görs idag är ad hoc-baserade och tar ger inget helhetsgrepp. Idag läggs störst fokus på monolog, vi ser ett behov av mer dialog och gemensam utveckling. Vi ser att människor förväntar sig att delta i en demokratisk process även på digitala arenor. Unga vill ha snabbare vägar, bättre kunskap om sina rättigheter och chans att föra dialog med andra unga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.