Förstudie Verklighetslabb Göteborgsregionen för självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar

Diarienummer 2016-05013
Koordinator Göteborgs stad - Trafikkontoret
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

1.Samla kunskap från pågående verklighetslabb på ett systematiskt sätt och skapa ramverk för att starta och driva nya. 2.Bygga vidare på en cloud infrastruktur inom Drive Sweden. 3.Identifera de key-indicators som behövs för att verklighetslabb med självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar ska bli realitet. 4.Identifiera förutsättningar för att verksamhetslabb ska leda till varaktig implementering av smarta hållbara transporter i stor skala och med kraftfull internationell spridning . 5.Orkestrera aktiviteter så att fler verklighetslabb startar.

Förväntade effekter och resultat

Att utveckla ett aktörskluster och en metod för att orkestrera och koordinera aktiviteter så att ett internationellt ledande verklighetslabb etableras - med självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar. Identifiera och fördjupa kunskap kring de förutsättningar (key-indicators) som måste finnas på plats för att verklighetslabb för självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar (gods, individ, kollektivsystem) ska bli realiserade. Övergripande färdplan för Verklighetslabb Göteborgsregionen. Minst två projektförslag på piloter.

Planerat upplägg och genomförande

WP1 Projektledning WP2 Vision WP3 Erfarenheter och färdplaner för större pågående projekt WP4 Inventering av behov och möjligheter WP5 Drive Sweden Cloud för Göteborgsregionen WP6 Färdplan för verklighetslabb Göteborgsregionen WP7 Organisation verklighetslabb WP8 Förstudie för pilotprojekt 1 WP9 Förstudie för pilotprojekt 2

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.