Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie Säkra och robusta beslutsstödsystem och självkörande farkoster i nästa generations transportsystem

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 366 138 kronor
Projektets löptid juni 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har har haft som mål att ta fram förslag på satsningar på nationell forskning och innovation inom autonoma multimodala resor och transporter. Effekten av av genomförda förslag fokuserar på att utveckla det framtida transportsystemet för att generera samhällsnytta hur det med hjälp av modern och framtida teknik kan bli säkert, enkelt, tillförlitligt, miljövänligt och billigt men också för att förstärka Sveriges internationella konkurrenskraft vad gäller efterfrågan, export och marknadsandelar inom relaterade innovationsområden.

Resultat och förväntade effekter

Huvudförslagen är: Vi föreslår en flerårig satsning på forskning/innovation inom autonoma multimodala resor och transporter, i form av ett program som utgör ett integrerande komplement till pågående initiativ. Vi föreslår en integrerad digital och fysisk testbädd inom området autonoma multimodala resor och transporter Vi föreslår att det inrättas policy-labb där berörda aktörer kan utforska och utveckla nya policyer, regler och lagstiftning. Vi föreslår en utökad satsning på att skapa en kommunikations- och informationsmodell för multimodala resor och transporter

Upplägg och genomförande

Arbetet med förstudien har utförts som en serie workshoppar som samlat aktörer från alla delar av trippel-helixen näringsliv, universitet/högskola och myndigheter och från alla olika trafikslag samt från kommunikationssektorn. Uppgiften har behandlats som ett förändringsarbete, där nuläget har jämförts med ett önskat läge vilket synliggjort ett antal utmaningar, som är tänkta att kunna övervinnas med hjälp av de föreslagna åtgärderna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02460

Statistik för sidan