Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie: Processledningsstöd KC

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 436 836 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att undersöka och klargöra behov hos Vinnovafinansierade forskningscentrum. Projektet hade för avsikt att generera en väl förankrad behovsbild av vilka typer av processledningsstöd som lämpar sig att erbjuda centrumen. Intervjuer utgjorde grunden för insiktsarbetet. Förstudien, avsåg också att undersöka och bygga upp ett lämpligt konsortium, där RISE validerat lämpliga aktörer samt planera insatser och stöd för i kommande huvudprojekt. Vidare var ett mål att undersöka och föreslå lämplig följeforskning till det efterföljande projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är ett förslag på upplägg av ett Centrumledningsprogram (CLP) som har för avsikt att pågå under en 2-årsperiod och erbjudas centrumledare och ytterligare centrala personer i berörda centrum. Under programmet kommer tio teman att beröras vilka har kartlagts utifrån de intervjuer som gjorts med centrumledare och handläggare på Vinnova. Potentiella insatsutförare är identifierade och följeforskning till centrumledningsprogrammet har utformats.

Upplägg och genomförande

Förstudiens initierades med en behovsidentifierande fas för att kartlägga vilka behov av processledningsstöd som fanns hos centrumledarna. För att skapa behovsbilden genomfördes intervjuer med 13 av 16 centrumledare samt 4 handläggare från Vinnova. Utöver detta har tidigare insamlat material från workshops, lägesrapporter och tidigare utvärderingar av tidigare forskningscentrumsprogram analyserats. Behovsbilden har sedan förankrats och utifrån det har ett förslag på paketering av ett centrumledningsprogram tagits fram och skickats in till Vinnova i en ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 april 2019

Diarienummer 2019-02260

Statistik för sidan