Förstudie Preventorn - automatiskt driftläge processövervakning

Diarienummer 2015-03928
Koordinator ACOSENSE AB
Bidrag från Vinnova 476 900 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - summer 2015

Syfte och mål

Förstudien har identifierat marknadspotentialen för Preventor som automatiskt identifierar olika driftlägen med aktiv akustisk spektroskopi. Kravspecifikationen för användargränssnittet mellan operatörerna och instrumentet har sammanfattats och presenterats. Identifiering av matematiska metoder för att skapa en robust datapresentation som är tidsstabil och visar olika driftlägen har sammanfattats i en rapport. Det visade sig utmanande att identifiera en metod som kan identifiera små avvikelser, är långtidsstabil och presentera data robust samtidigt.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visade tydligt att processindustrin är i stort behov av en produkt som Preventor. Förstudien har identifierat utmaningarna inom användargränssnittet, de matematiska metoderna och hur man kan lösa utmaningarna. Baserat på förstudien kunde fokus för följdprojektet skärpas ytterligare och behoven i produkten tydliggöras. Förstudien leder till en ansökan för ett mellanstort projekt inom PiiAs utlysning Q2 2016.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll 5 arbetsområden - marknad, användargränssnitt, robust datainsamling och hantera variation och outliers över tid. Marknadsanalys samt användargränssnitt har undersökts genom enkät och djupare diskussion med kund av Acosense och har sammanställts i delrapporter. övriga områden har bearbetats i samarbete med FCC genom att testa av FCC framtagna algoritmer och lösningar på två befintliga dataset tillhandahållna av Acosense utifrån två tidigare mätpositioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.