Förstudie: Kunskapsöversikt om immateriella tillgångar, innovationer och tillväxt/välstånd på makronivå

Diarienummer 2016-02945
Koordinator STIFTELSEN INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING - INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING
Bidrag från Vinnova 220 320 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Studien har utifrån forskningslitteraturen beskrivit kunskapsläget på makronivå om: 1) Sambandet mellan immateriella tillgångar, innovationer och ekonomisk tillväxt/välstånd. 2) Hantering av, och strategier för, immateriella tillgångar och hur detta påverkar ekonomisk tillväxt/välstånd. 3) Hur staten kan påverka sambandet mellan immateriella tillgångar, strategier och ekonomisk tillväxt/välstånd. Ett viktigt mål har varit att identifiera intressanta frågeställningar som det behöver forskas mer om. Dessa mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Rapporten ska ligga till grund för en kommande forskningsutlysning om sambandet mellan immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt/välstånd på makronivå. En viktig del i rapporten har varit att lyfta fram var det finns kunskapsluckor och identifiera frågeställningar som det behöver forskas mer om. I rapporten har vi identifierat flera områden där mer forskning behöver genomföras. Rapporten uppfyller de mål som sattes upp vid projektets början.

Upplägg och genomförande

Främst har litteratur inom nationalekonomi tagits i beaktande, men delvis också litteratur inom gränslandet juridik och ekonomi. Avgränsning: Förstudien beskriver inte kunskapsläget på mikronivå som rör företagens hantering av sina immateriella tillgångar och värdeskapande i företagen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.