Förstudie kring utbildningspaketkring standardisering, ackreditering och immaterialrätt

Diarienummer 2018-02067
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE - SIS, Swedish Standards Institute
Bidrag från Vinnova 358 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Syfte och mål

Målsättningen är att under perioden april-augusti 2018 arbeta fram en projektplan för framtagande av ett utbildningspaket inom standardisering, ackreditering och immaterialrätt. Utbildningspaket är avsett för användning på eftergymnasial nivå, antingen vid grundutbildning hos högskolor och universitet, genom kortare kurser eller på andra sätt inriktat på redan yrkesverksamma personer.

Förväntade effekter och resultat

Den grundläggande avsikten är att bidra till att uppnå regeringens ambitioner kring standardisering såsom uttrycks i proposition 2016/17:50 ”Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Denna proposition pekar ut att det är viktigt att ha med sig standardiseringsperspektivet tidigt i forsknings- och utvecklingsfasen, att delaktighet och engagemang i internationellt standardiseringsarbete har en avgörande betydelse, och att det behövs en resursförstärkning för att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering.

Planerat upplägg och genomförande

Målsättningen är att under perioden april-augusti 2018 arbeta fram en projektplan för framtagande av ett utbildningspaket inom standardisering, ackreditering och immaterialrätt. SIS, SEK och ITS ansvarar för samverkan, och inkluderar Swedac och PRV som projektparter eftersom de är ett naturligt och viktigt komplement till standardisering. Genom samverkan kan vi underlätta marknadstillträde för nya tjänster och produkter vilket ökar samhällsnyttan, och att Sveriges konkurrenskraft som exportnation stödjs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.